25

Stretnutie partnerov projektu dňa 3.5.2010 v Bruseli

Dňa 3.5. 2010 sa uskutočnilo v Bruseli stretnutie všetkých partnerov projektu EdTWIN, vyhodnotila sa doterajšia spolupráca a prediskutovali sa možnosti ďalšej spolupráce

Dňa 3.5. 2010 sa uskutočnila vo Viedenskom dome v Bruseli konferencia všetkých partnerov, zúčastnených na projekte EdTWIN, spojená s prezentáciou projektu EdTWIN pre poslancov EP, eurokomisárov a inšpektorov, zástupcov vlád zúčastnených krajín, zástupcov regionálnych inštitúcií (napr. región Južná Morava) a podobne. Rakúsky vedúci partner bol zastúpený kompletným projektovým tímom, tzn. asi 10 zástupcami, maďarský partner vyslal na konferenciu rovnako celý tím - 5 členov, za slovenskú stranu sa zúčastnilo taktiež celé vedenie projektu v počte 5 osôb, za českú stranu bol delegovaný jeden člen projektového tímu. V priebehu podujatia prezentovali zástupcovia jednotlivých partnerov a vedúceho partnera kľúčové projektové aktivity, ktoré sa presadia v jednotlivých krajinách v rámci projektov do praxe, s následným podrobným popisom a komentárom vybranej aktivity – „Región Strednej Európy Centrope “ (AT) „Jazykové aktivity“ (HU), „Dunajské dvojičky“ (SK), „Kooperácie škôl“ (CZ) – viď preložené .ppt prezentácie jednotlivých partnerov. V neformálnej časti sa načrtli a vyhodnotili možnosti ďalšej spolupráce a nadviazali dôležité kontakty.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO